Referat Styremøte Rognstranda Veglag

Styret i Rognstranda veglag har hatt sitt første ordinære styremøte. På møtet ble de ulike verv fordelt og prioriteringer for det videre arbeidet ble lagt. I vedtektene for veglaget står det at protokollene fra styremøtene skal gjøres kjent for medlemmene og det blir gjort ved å legge det ut på nettsiden her. Protokollen er signert […]...
Les innlegg

ROGNSTRANDA VEGLAG ER ETABLERT

Det skjedde på det konstituerende årsmøte 8. juli i Sentrumsgården, Langesund.Styret vil informere medlemmene via e-post og innlegg/oppslag på denne nettsiden. Så vi oppfordrer alle til å jevnlig til å sjekke siden. Vi har egen »boks» under fanene «Innlegg» og «Informasjon.» Under «Informasjon» ligger allerede vedtektene, kart over veier og parkeringsområder som omfattes av veilaget, […]...
Les innlegg

St. Hans Feiring 23/06 kl 19:00

«Det arrangeres live musikk ved geoparken på Rognstranda i forbindelse med st.hans fredag 23/6. Det spilles fra kl 19 til 21. Det er Gunnar Sørlie og Geir Wattenberg. Hytteeierne er velkommene. Mvh Rolf Kenneth» Videreformidlet fra Styret i RHBF....
Les innlegg

Dommen fra Jordskifteretten er rettskraftig

Styret i RHBF har mottatt telefon og e-post fra Jordskifteretten Nedre Telemark om at dommen om Veilag Søndre Rogn er rettskraftig. Dokumentet ble tinglyst i Statens Kartverk 23. mai 2023. Jordskifteretten vil sende ut rettskraftig dom til alle parter i saken i løpet av nær framtid. Styret i hytteeierforeningen vil ut i fra dette fortsette […]...
Les innlegg

Veilag Rognstranda og Jordskifteretten

Aktuell informasjon er sendt fra Jordskifteretten til alle parter i posten i slutten av januar, forkynnelsen krever at alle som har mottatt dette, sender svaret i den frankerte konvolutten som fulgte med. I kontakt med Jordskifteretten er vi informert om det er en god del parter som ikke har gjort dette, det er nå sendt […]...
Les innlegg

Informasjon om Jordskifterettens kjennelse

Følgende informasjon er tidligere sendt alle medlemmer i RHBF via e-post: Til alle medlemmer i RHBF Vi er mange som har ventet lenge på avgjørelsen i veilagssaken, det er over fire år siden styret startet prosessen. Styret er glad for at det nå endelig foreligger en kjennelse i saken. Denne er gjort kjent i brev […]...
Les innlegg

Veiene Rognstranda – Vintervedlikehold 2023

På møte i Jordskifteretten november 2021 kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i påvente av etablering av veilaget. Etableringen av veilaget har dradd ut og tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF vedtatt å påta seg oppgaven […]...
Les innlegg