Årsmøtereferat RHBF 11. juli 2020

REFERAT ÅRSMØTE ROGNSTRANDA HYTTE- OG BÅTEIERFORENING
I LANGESUND KINO 11. JULI 2020

1. Konstituering av årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Vedtak: Godkjent.

b. av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

Odd-Arne Lorentsen og Marie Brekke Karlsen velges som møteleder.

Tone Staxrud velges som referent.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

c. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Håkon Eide og Paul Kristian Garpe velges for å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

d. Antall tilstedeværende med stemmerett

Antall med stemmerett: 32

Antall med fullmakt:

2. Årsberetning med spesiell fokus på:

  1. opprettelse av veilag

Årsberetning:

Styret for RHBF i 2019-20 har hatt en viktig sak å følge opp, nemlig ønske om å etablere veilag. I fjor endte tvisten mellom hytteeierne og grunneier Lønnberg opp i Jordskifteretten sen høsten 2019. Morten Myrland og undertegnede fra Styret var til stedet i retten. Etter en hel dag i retten endte det med befaring i hytteområdene hvor en del av tvistesakene ble belyst. Dommen kom 10.februar i år, og fastslo at det var grunnlag for å etablere veilag.

Fordi Foreningen ønsker å regulere forholdene rundt parkeringsplasser og tilkomststier i tillegg til selve veien, er dette en ganske kompleks og stor sak ifølge Jordskifteretten. De bad alle hytteeierne om å sende inn kart hvor tilkomststier og parkeringsplasser var tegnet inn. Grunnet treg respons fra enkelte, endte det til slutt at 3 fra Styret tok en befaring på vårparten og skisserte inn de resterende ~20 som mangler – etter beste evne.

I skrivende stund er det ikke mottatt noe forslag til vedtekter fra Jordskifteretten, og Styret er informert om at det ikke vil komme noe før til høsten. Styret vil da se på forslaget og innhente innspill fra medlemmene før det blir gitt en respons. Styret har også fått beskjed om at det fortsatt pågår arbeid med å kartlegge hvilke hytter som skal være fritatt fra veilaget.

Når det gjelder ettervirkningene av dommen for de 9 festerne som pågikk i 2018-19, har flere fått kjøpe ut tomtene sine for 300.000 kroner hver fra grunneier Lønnberg – uavhengig av plassering og størrelse. Flere personer har søkt råd hos styret angående prisen, men Styret har ikke kunnskap eller grunnlag til å kommentere det. Medlemmene oppfordrer til dialog med grunneiere, og eventuelt ta ny takst av tomten hvis de mener prisen er for høy. Til nå har grunneier holdt på sitt, og det er usikkert på hvordan en slik forhandling vil ende. Grunneier Thunes har uttalt at han «vurderer salg», men har så vidt Styret bekjent ikke solgt noen tomter i den senere tid.

Det har vært skrevet 3 Rogneblad det siste året. Utgivelsene har vært styrt av fremdriften av veilagssaken, og Styret har holdt medlemmene løpende orientert – også på vår Facebookside. Grunnet Coronapandemien har det vært avholdt et styremøte på Teams og 3 fysiske.

Ved at rettsaken om festeavgiften ble vunnet, har RHBF en sunn økonomi. Det oppfordres at de ekstra innbetalte pengene fortsatt blir stående på bok til fremtidige utgifter som kan komme til lignende og andre saker av felles interesse for medlemmene. Bruken av disse

pengene skal styres via medlemmene, og skal ikke brukes til ordinær drift. Det er også usikkert at forsikringspengene strekker til for å dekke hele veilagssaken.

Det er dessverre en del medlemmer som ikke betaler avgiften. Eventuell støtte fra foreningen til fremtidige rettsaker/tvister vil kun tilfalle betalende medlemmer, som utgjør 92% av alle hyttene i området. Styret vurderer utestengelse og heving av medlemsavgiften for å komme i balanse med selve foreningen.

Høstens dugnad gikk fint, og brygga har overvintret i trygg havn i Frierfjorden. Vårens ordinære bryggedugnad ble avlyst på grunn av smittefare, og utført av ØPD.

Mye arbeid er fortsatt nødvendig for å oppdatere medlemslistene, men det har blitt bedre. Dessverre melder ikke alle i fra om flytting, nye epostadresser og salg av hyttene. Det er dessverre noen som da har fått feil regninger. Det har også påført en del tilleggstid og for vår regnskapsfører å rydde opp i, og påfølgende ekstrakostnader. Styret ønsker å jobbe for enda mer effektiv inndragelse av medlemsavgiften og å redusere kostnadene for regnskap og regninger.

Også i år ble det utført en del dugnad for å rydde på stier, trappen ved flytebrygga i Varpet og på badeplasser, dog med mindre aktivitet grunnet Coronapandemien. Styret hadde dialog med grunneier Lønnberg før dugnaden også i vår, og det fungerte fint. Vi har nå et stadig bedre samarbeid med grunneieren, og oppfordrer alle til å ta kontakt om de har noe de ønsker å utføre.

18.juni 2020 Odd-Arne Lorentsen Leder av RHBF 2019-20

Forslag til vedtak:

Årsberetning tas til orientering

Vedtak:

Info til hytteeierne når kjennelsen fra Jordskifteretten er kommet så det blir gjort en vurdering før eventuelt saken går til Lagmannsretten.

3. Orienteringssaker

a. Utgifter til regnskapsfører

Utgiftene til regnskapsfører og faktureringer utgjør omtrent 80.000 kroner. Styret ønsker å vurdere alternative leverandører for å få ned kostnadene.

b. Medlemsavgifter som ikke blir betalt

RHBF har fortsatt medlemmer som ikke betaler avgiften. For noen skyldes det ren forglemmelse, eller at de har skifter epostadresse eller solgt hytta. Dette utgjør et såpass stort problem at Styret vurder å måtte øke medlemsavgiften for å få balanse i regnskapet.

Vi oppfordrer alle til å holde styret løpende orientert om endringer i eierforhold og adresser, og å huske å betale regningene.

c. Kjøp av hyttetomter

Mange medlemmer har vist interesse i å kjøpe ut festetomtene sine.

Lønnberg har solgt noen tomter det siste året, og har tatt 300.000 kroner per tomt, uavhengig av beliggenhet og størrelse. Dersom det er snakk om kjøp for 10-års syklusen etter festekontrakten ble inngått, har han også tatt seg betalt for resterende år frem til neste tiårssyklus. Det vil i tillegg komme en ekstra kostnad på inntil 15000 kroner for å få ordnet med overføringen og inngåelse av en kjøpekontrakt.

Det ble stilt et forslag om å lage en type sjablong som kan gjøre arbeidet enklere i forbindelse med kjøp av festegrunn.

d. Nytt fra bryggekomiteen

Sommeren 2019 hadde vi mange fine dager med lite vind og båtene lå rolig på sine plasser ved bygga. En dag hadde vi vind på 10 m/s fra øst/sydøst. Dette kom overaskende på noen. Mange båter hadde slakke fortøyningstau og drev både sidelengs og fram og tilbake i sine plasser. Det ble skader på 3 utriggere og en båt som skyldes dårlig fortøyning. Den nye landgangen er solid og stødig og har fungert fint. Den lille endringen av vinkelen på brygga gjør at sjøen treffer båtene aktenfor tvers og gjør at de ikke ruller så kraftig som før.

Høstens dugnad gikk fint, og brygga har overvintret i trygg havn i Frierfjorden.

Vårens ordinære bryggedugnad ble avlyst på grunn av smittefare i forbindelse med coronavirus. Vi ble enige med ØPD at de skulle bruke krana på taubåten til å løfte utriggere på plass. Det var første gang vi gjorde dette, og det tok litt tid. Vi gjorde oss noen erfaringer, så neste gang vil det gå raskere. Vi var 5 fra bryggekomiteen og frivillige hele dagen og 3 var med deler av dagen. Det er nye regler for dykkere som gjør at det nå er mye dyrere å benytte dykkerfirma for å feste kjettinger til brygga. Det var også vanskelig å få tak i ledige dykkere. Vi var heldige å få hjelp av beredskapsdykkerne til Røde Kors. De festet tau og flytere til kjettingene på forhånd så vi kunne løfte opp kjettingene og feste til brygga dagen brygga kom. Takk til alle som var med på denne dagen.

Vi fikk ikke lagt utriggere på samme plasser som i fjor. Det medfører at taufester mangler

eller er plassert annerledes enn i fjor. Vi kjøper inn taufester som båteiere må montere selv. Mye tauverk ble liggende igjen på brygga i høst. Noe av dette ligger utenfor pumpehuset.

Vi ønsker trappefri adkomst til brygga. De to stiene vi benytter for å komme ut til brygga er nå meldt inn til saken om veilag. Da skjer det ikke noe mer med dette før saken om veilag er avsluttet.

Det blir ikke vann på brygga i år, fordi Bamble kommune krever vannavgift. Da må vi ha vannmåler i frostfritt hus. Vi ser på forskjellige løsninger for dette.

Til høsten vurderer vi å bruke ØPD med kranbåt til å ta opp utriggere. Dette koster kr 25 000 ekstra, så vi er nødt til å kreve inn kr 500 ekstra fra hver. Det blir da ingen ordinær dugnad til høsten. Våren 2021 blir det dugnad med forskjellige vedlikeholds jobber. Det er mulig vi må fordelt dette på flere tidspunkt og dager.

Vi har ca. 30 navn på en venteliste på bryggeplass. Når det neste gang blir ledig plass blir det sendt ut e-post til alle disse med spørsmål om de vil kjøpe plass. Den som står fremst på lista får tilbud om plassen. Sist vi gjorde dette var det nr. 26 på lista som takket ja. Det er alltid båtplass nr. 1 som tilbys, men det er mulighet for opprykk til større eller bedre plass etter hvert. Vanligvis er det plasser ledig for leie.

Bryggekomiteen

Det er ønskelig med 1 person til i komiteen. Mer kontorarbeide. Ønskelig om informasjon til

berørte hytteeiere om planer for adkomst vei/brygge.

e. Merking av stier

Kyststiene er merket med blått, og det er Bambles Turlag som står for merkingen. Det har fra Styret side også blitt merket noen private stier med gul merking, men etter klage fra grunneier om at det skaper forvirring har de blitt overmalt med grått. Styret innstiller alle til å la være å merke stiene, og overlate jobben til Bamble Turlag. Eventuelle uenigheter om plasseringen av Kyststiene må også tas opp med Turlaget, som jobber for Turistforeningen.

f. Internett

Det er mange løsninger for internett ved Rognsfjorden, og beste løsning er litt avhengig av databruk og beliggenhet. Styret har prøvd å orientere om valgmuligheter, men mange løsninger er allerede tatt i bruk så en enhetlig løsning synes vanskelig å få til.

Styret ønsker i hvert fall en prinsipiell løsning som er trådløs, dvs. som ikke trenger verken nedgraving eller luftbårne kabler.

g. Hugging av trær

I fjor var det en uheldig hendelse hvor flere trær ble hugd uten tillatelse eller orientering til berørte naboer. For å unngå at dette skal skje igjen ber vi alle om å innhente nødvendig tillatelse på forhånd, og å snakke med berørte naboer først. Styret oppfordrer også å holde løvtrær nede, og

kutte dem før de blir en «håndledd størrelse», som er kravet fra grunneiere før det må innhentes tillatelse.

Det har vært en positiv utvikling den siste tiden når det gjelder samarbeidet med grunneier Lønnberg.

Forslag til vedtak: Orienteringssaker tas til orientering.

5. Økonomi

  1. Regnskap 2019-20

b. Budsjett 2020-21

c. Oversikt over regninger til medlemmer som har hytter

Forslag til vedtak: Regnskap, budsjett og oversikt over regninger tas til orientering. Forslag om å ta kr. 2.000 pr. År for reklame i Rognebladet.

Styret får fullmakt til bytte av regnskapsfører og redusere kostnadene.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt..

6. Innkomne forslag fra styret og medlemmene:

  1. Fastsettelse av årskontingent i RHBP for 2021 kr. 550,—.

b. Styresammensetning

c. Valg av styremedlemmer

Leder:                     Odd-Arne Lorentsen     til 2021

Nestleder:               Marie Brekke Karlsen.  til 2022 *

Sekretær:                Tone Staxrud               til 2022

Kasserer:                 Stein Hugo Strømseng  til 2021

Styremedlem:          Per Arne Lier Olsen.    til 2022 **

Styremedlem:          Anthony Bergersen      til 2022

Styremedlem:          Morten Myrland           til 2021

Vara bryggekontakt: Rune Nakken               til 2022

Redaktør:                 Anne D. Fugelsnes       til 2022

Revisor:                    Ivar Sørensen              til 2021

Vararevisor:              Morten Wien               til 2021

*   Rykker opp fra styremedlem til nestleder

** P.A. Lier Olsen VIL OGSÅ fungere som veilagskontakt

Vedtatt ved akklamasjon.

d. Internettløsning

Forslag om å beslutte at internettløsninger blant medlemmene i RHBF som har hytte ved Rognsfjorden må være trådløs.

Unngå luftspenn for løsning av internett.

e. Saker fra medlemmene

7. Eventuelt

SØPPELSAKEN

Be om info fra medlemmene hvor avlevering av søppel bør være.

Ole Grimsgaard ble takket av med en fin bukett blomster for sitt arbeide i styret og Odd-Arne

Lorentsen fikk blomster for sitt arbeide som styreformann og leder av møtet.

Møtet hevet kl. 12:15.

Håkon Eide (sign.).                  Paul Kristian Garpe (sign.)

Legg igjen en kommentar