Havnelov for flytebrygge tilhørende Rognstranda hytte og båteierforening


Vedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014


      Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognstranda Hytte- og båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av området blir minst mulig skadelidende av flytebrygga og dennes bruk.


§ 2 Rognstranda Hytte- og båteierforening er eier av flytebrygga.

§ 3 Medlemskontingent/avgift for båtplass eller andre avgifter skal være betalt før 1 mai så sant faktura kommer senest 14 dg før dette. Et medlem som unnlater å betale sitt utestående til laget etter at påminnelse er gitt, kan av styret sies opp som medlem med hjemmel i vedtekter § 3. Vedkommende mister da sin båtplass og alle øvrige rettigheter i laget.

Alle medlemmer skal oversende oppdatert info om bosted/mailadresse/telefon til styret dersom det er endringer. Dette letter styrets arbeid ved utsendelse av informasjon.
§ 4 Kun medlemmer av Rognstranda Hytte- og båteierforening kan eie (heretter kaldt andelseier) og/eller leie båtplass på flytebrygga. Hver båtplass representerer en eier andel og har en stemme. Anlegget har i dag 46 stk båtplasser. Medlemmer kan kun eie 1 stk båtplass.
§ 5 Kostnader tilknyttet flytebrygga skal følge prinsippet om at andelseier må dekke all økonomisk risiko og alle kostnader tilknyttet brygga.
§ 6 I den grad det er forsvarlig, skal økonomiske skader tilknyttet brygga begrenses gjennom forsikring.
§ 7 Styret i Rognstranda Hytte- og båteierforening bestemmer årlig avgift for den enkelte båtplass. Avgiften skal være basert på en sunn egenkapital som dekker alle løpende utgifter, noe uforutsette utgifter og egenandel tilknyttet forsikring.
§ 8 Regnskapet for båtforeningen skal vise faktiske inntekter, utgifter og egenkapital tilknyttet flytebrygga. Regnskapet skal fremlegges på Rognstranda Hytte- og båteierfornings generalforsamling hvert år. Båtforeningen skal disponere egen konto.
§ 9 Dersom en andelseier av en eller annen grunn ikke kommer til å disponere båtplassen en hel sesong, er andelseieren forpliktet til innen 1. juni å informere brygge sjefen om ledig båtplass, samt og selv sette opp oppslag om dette på oppslagstavlen ved flytebrygga. Hver båtplass kan fremleies for maksimalt en sesong av gangen. De som står på venteliste skal spørres først ved fremleie. Det tillates ikke at en plass ikke er i bruk. En plass skal enten være belagt med eierens båt eller fremleiet til de på venteliste.
§ 10 Ved framleie skal midlertidig leietager kun betale faktiske avgift for året.
§ 11 Ved salg av hytte kan båtplassen om ønskes følge hyttesalget. Det skal av andelseier orientere foreningen om dette. Selges ikke båtplassen med hytta, skal båtplassen gå tilbake til foreningen. Foreningen formidler kun båtplassen videre til ny andelseier hvis det er medlemmer på venteliste som vil overta og kjøpe båtplassen. Foreningen forplikter seg ikke å løse inn båtplassen.
§11.1 Ved ledig plass skal denne først lyses ut til de som har båtplass på bryggen.

Dette gir mulighet til «oppgradering» for eksisterende andelseiere.
Ledig båtplass går til ny andelseier etter ansiennitet på venteliste.
Selger er selv ansvarlig å meddele dette til foreningen. Bryggesjefen skal føre venteliste over medlemmer som ønske båtplass.

§ 12 Ved overdragelse skal ny andelseier betale det samme faktiske beløp som gammel andelseier betalte for båtplassen med justering i henhold til endringer i gjeldende konsumpris indeks (KPI).

Følgende nye verdier pr båtplass størrelse ble vedtatt å gjelde fra 1.1.07:

Mellom store plasser                       30 000,- kr (20 000,- + 4 000,- + 5 455,-)

Store plasser                                      40 000,- kr (29 000,- + 4 000,- + 6 465,-)

§ 13 Bryggesjefen beslutter løpende vedlikehold. Styret beslutter større vedlikeholdsbehov. Andelseier beslutter større utskiftninger gjennom flertallsavgjørelse.

§ 14 Båtplasser kan byttes ved gjensidige avtale mellom to andelseiere. Slike avtaler skal meddeles og registreres av styret. Det er andelseiernes ansvar å gi styret beskjed om slike avtaler før de settes i verk.


§ 15 Dugnad holdes hvert år etter innkalling fra bryggesjefen. Det holdes registrering av fremmøte og gebyr pålydende kr:500,- faktureres ved manglende fremmøte per dugnad. Bryggesjefen har mulighet til og regulere gebyret.

Kapittel 2. Båtplassen og krav til fortøyning.

§ 16 Båtplass f.o.m. Nr 1 t.o.m. Nr 12 er forbeholdt båter med maksimal lengde 16 fot

(Lenght of hull 4,9m).

        Båtplass f.o.m. nr 13 t.o.m. Nr 36 er forbeholdt båter med maksimal lengde 20 fot

(Lenght of hull 6,1m)

        Båtplass f.o.m. Nr 37 t.o.m. Nr 46 er forbeholdt båter med maksimal lengde 25 fot

(Length of hull 7,7m)


Lenght of hull (båt lengde), se registreringskort.

§ 17 Det er ikke anledning til å fortøye større båt enn det båtplassen er beregnet for.

Dette gjelder også båter med unormal tyngde og bredde.

Bryggesjefen avgjør om andelseierens båt er uegnet for båtplassen.

§ 18 Hver andelseier er ansvarlig for å holde fortøyninger i god stand, slik at skader ikke oppstår på bryggeanlegget og andre båter.

Båten skal fortøyes med 4 stramme fortøyninger(et i hvert hjørne av båtplassen).

Samtlige båter skal i tillegg fortøyes med 2 spring(Feste midt på uteliggeren).
Båter inntil 16 for skal fortøyes med minimum 12 mm tau.
Båter større enn 16 for skal fortøyes med minimum 14 mm tau.
Alle fortøyninger skal bestå av tau med minimum Nylon kvalitet (ikke billige Polypropylen tau), gummi strekkavlaster med kause (metal) og solid låst metal sjakkel i hvert bryggefeste.

Dersom det monteres kjetting for låsing av båt, skal kjetting være lengre enn fortøyningene, slik at kjettingen ikke er en del av fortøyningen.

§ 19 Andelseier er forpliktet til jevnlig å ha oppsyn med båten. Skader som oppstår på bryggen grunnet dårlig fortøyning eller mangel på tilsyn dekkes av andelseier.

§ 20 Brygga og båtplassen er tilgjengelig for bruk i tidsrommet ca: 01/05 t.o.m. 15/09.


Kapittel 3 Bruk av flytebrygga og ferdsel i bryggas nærområde(50m)

§ 21 Det er ikke tillatt å renske fisk og lignende eller fiskeredskap i tilknytning til flytebrygga eller i flytebryggas nærområde. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å holde brygga ren og i forsvarlig orden. Oppdagede skader meldes til brygge sjefen.

§ 22 Der er ikke tillatt med vannskikjøring eller annen form for støyende vannsport fra flytebrygga eller i dens nærområde.

§ 23 Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner/vedlikehold av båt/motor ved brygga som kan medføre større forurensninger av sjøen.

§ 24 Det er ikke tillatt å la båtmotoren gå unødig på tomgang.

§ 25 Der er ikke tillatt å bruke musikkanlegg på høy styrke.

§ 26 Det skal utvises stor forsiktighet og kjøres med svært lav hastighet innenfor
flytebryggas nærområde.

§ 27 Andelseier er forpliktet til å rette seg etter disse lover og vedtak fattet av generalforsamlingen og styret.

§ 28 Det er ikke tillat å fortøye båter på enden av flytebrygge eller tillate personer og gjøre dette. Det vil gi unødvendig belastning på den ytre delen av bryggen.

Legg igjen en kommentar