Generalforsamling/årsmøte RHBF Rognstranda Parkeringsplass 10.07.21

Dagsorden

  1. Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden
  2.  Smittevernregler for i dag

3.    Årsberetning med særlig fokus på

       • Campingplassens utbyggingsplaner

       • Utmeldelse av Foreningen

       • Opprettelse av hjemmeside

       • Kjøp av hyttetomter

       • Opprettelse veilag

       • Internett

       • Bryggegruppa

       • Badetrapp på Varpet

4. Muligheter for å kommentere og stille spørsmål

5. Gjennomgang av regnskap og godkjenning

       • Fremlegging av regnskap

       • Fastsettelse av årskontingent

       • Godkjenning av regnskapet og budsjett

6. Valg

7. Innkomne forslag fra styret og medlemmer

1. Konstituering av årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Vedtak: Godkjent

b.   Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

Følgende velges som møteleder: Odd-Arne og Marie

Tone Staxrud velges som referent.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

c. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges for å underskrive protokollen: To ble valgt

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

d. Antall tilstedeværende med stemmerett

Antall fremmøtte: ca. 70

Lønnbergs utbyggingplaner, til orientering før møtet

Lønnberg har planer om utvidelser og nye bygninger.  Saken er fremlagt i kommunestyret:

https://opengov.360online.com/Cases/bamble/Case/Details/296831?documentID=847673

Anbefaler de som har hytte i nærheten til å sette seg inn i saken.  Berørte naboer skal fremlegges byggeplaner når de foreligger.

Beskrivelse av saken:

Rolf Kenneth Lønnberg ønsker å utvikle campingplassen på Rognstranda og har planer om å bygge nytt servicebygg ved badestranda. Han har bedt Bamble kommune om en omregulering.

Reguleringsplanen for området ble laget i 1981 og er dermed gammel og gir meg lite handlingsrom for nye tiltak. Jeg har derfor igangsatt et arbeid med en omregulering og har tatt kontakt med Bamble kommune om saken, sier Rolf Kenneth Lønnberg som er grunneier og driver av Rognstranda Camping.

Lønnberg har bedt Bamble kommune om et oppstartsmøte for omregulering av reguleringsplanen.

Planhuset AS er forslagsstiller med Sigurd Bothner som arkitektfirma. Det er sendt et planinitiativ til kommunen, slik plansaker krever.

Hytter og leiligheter

Formålet med planen er å regulere etablert virksomhet og åpne for fleksible løsninger som møter morgendagens krav og behov.

Det beskrives i planinitiativet at planlagt bebyggelse er campingvogner, hytter, leiligheter, servicebygg og kafé. Det planlegges erstatningsbygg for utskiftning av det gamle servicebygget med butikk nærmest badestranda.

Servicebygget ved badestranda er gammelt og slitt, og dette ønsker Lønnberg å rive og bygge nytt. Muligens vil han flytte butikken til et annet sted på eiendommen.

https://opengov.360online.com/Cases/bamble/Case/Details/296831?documentID=847673

Årsberetning med spesiell fokus på:

Årsberetning:

Etablering av veglag skrider SAKTE frem

– intet nytt fra Jordskifteretten det siste året. Meklingsmøte trolig til høsten.

Samarbeid med grunneier Lønnberg var i vår preget av det han kalte «rot og ulovlig privatisering i Varpet» Ref. badetrapp og diverse ting på svaberget. Det løste seg etter hvert! Ny enklere trapp kommer, og midlertidig løsning er på plass.

Lønnberg har utbyggingsplaner på campingplassen (se omtale i egen sak).

Utkjøp av tomter – Lønnberg er villig til å selge. Berthelsen er «ikke uvillig». Thunes er vanskelig å få dialog med. Hver enkelt hytteeier må selv ta kontakt meg grunneier om kjøp.

Rognebladet – ingen utgivelser siste året, men oppdateringer på Facebooksiden til foreningen

Ønskes erstattet av ny hjemmeside supplert med nytt på Facebooksiden.

Sunn økonomi, men fortsatt noen som ikke betaler medlemsavgift. Har 257 registrerte medlemmer. 

Flere melder seg ut «under fjellet» fordi de ikke har fått hjelp av RHBF til å få VA.

Styret anbefaler dem å organisere seg selv og søke råd fra de som opprettet RUVA i sin tid dersom mange er interessert. RVA er positiv til å la dem koble seg på eksisterende anlegg.

Felles dugnader ble ikke arrangert i vår pga coronasituasjonen. Alle oppfordres til å rydde litt, og transportere bort rusk og rask.  Lønnberg ønsker befaring på høsten når ting er litt roligere for ham for neste vårs dugnad. Medlemmene oppfordres til å ta kontakt med styret for ting man ønskr å få gjort, så gjør styret en koordinert henvendelse til grunneierne.

Forslag til vedtak:

Årsberetning tas til orientering

Vedtak:

Orienteringssaker

1. Opprettelse av nytt veilag

2. Internett

3. Badetrapp på Varpet

4. Hjemmeside

5. Bryggegruppa

6. Hydrostiftelsens planer?

1. Opprettelse av nytt veilag

Intet nytt fra Jordskifteretten i år, annet enn at de lover å arrangere et meklingsmøte når Coronasituasjonen tilsier det (høsten 2021?)

Repetisjon fra i fjor:

Et veilag er en forening som skal jobbe med drift og vedlikehold av veien. Veilaget skal ha et styre som gjennomfører dette i praksis.

Alle som skal ha rett til å bruke veien (bruksrettshavere) må være medlemmer av veilaget og være med på å betale for drift og vedlikehold. Det gjelder både grunneiere og festere. I praksis er ikke dette noe man kan velge bort. Det betyr at man blir medlem av veilaget også om man ikke har eller kjører bil på veien på Rognstranda, så lenge man er grunneier eller fester og har hytte der.

Et veglag er forankret i Veglovens §54.

2. Internett

Fiber kommer – to aktører ønsker å etablere seg (Telenor og HomeNet).

Legges ca. 30 cm under eksisterende kabler (luftstrekk)

Avgjørende at mange nok er interessert for at utbyggere er interessert.

Orientering ble gitt ved Stein/Paul samt fra leverandør (HomeNet).

3. Badetrappa på Varpet

Grunneier Lønnberg var svært lite fornøyd med at det var satt opp badetrapp i Varpet, og forlangte i vår at den skulle fjernes umiddelbart.

Den har stått der i over 40 år, men har “vokst” de siste 10 årene

Bare trappa (ikke tilkomstplattingen) ble montert i vår til manges irritasjon/fortvilelse

Foreningen fikk til slutt lov å sette opp en midlertid løsning, og en minimalistisk permanent trapp.

Styret og Bryggegruppa jobber for å få en permanent løsning på plass

Den midlertidige løsningen vil trolig gjelde for hele 2021.

4. Hjemmeside

Orientering om hjemmesiden www.rognsfjorden.no som vil erstatte Rognebladet.

Vil inneholde mye mer relevant stoff for hyttefolket ved Rognsfjorden.

Denne siden er komplementær til Facebooksiden.

5. Nytt fra bryggekomiteen

Komiteen består av Tor Inge Dale, Geir Møller, Rune Nakken, Bernt Albrigtsen, Stig Myrland og Håkon Eide.

Sommeren 2020 var det ett vindvær som medførte skader på båter og brygge. Skadene kunne vært redusert ved bedre fortøyning, med flere og strammere tau.

Pga pandemien ble det ingen ordinær dugnad høsten 2020. Vi fikk hjelp av ØPD med å heise opp uteriggerne med kranbåt. En frivillig gjeng assisterte.

ØPD gikk konkurs i februar 2021 og valget falt på Espen Saastad fordi vi har hatt kontakt med ham en tid med spørsmål om bryggeslep, dykking og vinteropplag, og kostnaden skulle ikke være mere enn det ØPD har fakturert. Han var villig til å ta jobben og har en mulighet til å lagre brygga i Åbyfjorden.

Vi måtte flytte brygga fra Asdalstrand i mars så den ble liggende lenge med utriggerne oppå brygga. Vi fikk da utført mye vedlikeholdsarbeid. Gamle hengelåser og sjakler ble fjernet. De ytterste fortøyningsfestene ble sjekket, mange var løse og ble skiftet ut. Andre fortøyningsfester var løse og ble strammet. Mange av gummifestene på trekantene var feil montert og de ble montert riktig.

Før vi fikk etterstrammet kjettingene som fester brygga kom et vindvær som gjorde at tauet som holdt landgangen på plass røk, og landgangen falt i vannet under forsøk på å få den på plass. Deler er bestilt så den skal være i orden før sommeren

Mandag 10. mai ble utriggerne heist på plass med kranbåt. Siden vi nå kan flytte de svarte gummi avstandsstykkene kan vi justere bredden på båtplassene. De har nå den bredden de skal ha ifølge tegningen til Telebryggen. Noen båtplasser er noen få cm bredere på grunn av tilpassinger ved boltene som fester treverket til betongelementene.

Tre andelseiere som har plass innerst på utsiden, 7, 9 og 11, ønsket bedre og bredere plass. Det var også bryggekommiteens ønske fordi det da kan bli plass til større fendere/blåser og bedre fortøyning. Det vil da bli mindre skader på båter og utriggere. Når det ble en plass ledig, valgte styret etter anbefaling fra bryggekommiteen at RHBF kjøpte denne plassen og fordelte/selge til de tre plassene. Vi har også fått plass til en hel trekant på den innerste utriggeren som er mest værutsatt. Det er nå plass til en liten gummibåt eller to mellom brygga og land. Disse kan leies ut rimelig.

Det blir ikke vann til brygga i år heller da løsning for dette ikke er avklart med Bamble kommune. Arbeid med nytt landfeste for landgang og trappefri adkomst er utsatt i påvente av resultatet av veilag saken.

Brygga er snart 20 år og krever aktivt vedlikehold. Vi er avhengige av at båteiere sier fra om skader og mangler på brygga. Vi forventer at alle holder egen båtplass i orden og holder brygga ved båtplassen ryddig. Mange av kjettingene som holder brygga begynner å bli tynne og vi planlegger å legge ut tre nye kjettinger våren 2022. Vi har nå laget en Facebrook gruppe for de som har båt ved brygga. Her kan bryggekomiteen legge ut informasjon, og legge ut spørsmål om små og store dugnadsjobber.

Takk til alle som har bidratt med dugnadsarbeid og vedlikehold av brygga dette året.

Bryggekomiteen

Budsjett vedlegges bak.

6. Hydrostiftelsens planer?

Kommunestyret i Bamble kommune vedtok den 18.03.2021 ny reguleringsplan for Varden øst på Hydrostiftelsens eiendom.

Adkomst til det nye planlagte hytteområdet på Varden øst ble vedtatt lagt til Ormvika/Kruksdalen, til tross for at en rekke høringsinstanser, herunder styret i RHBF, gikk i mot dette og argumenterte for at adkomst burde være via Hydrostranda. Hovedargumentasjonen til kommunen synes å være at det ved utskilling av de første hyttene fra stiftelsen ble tatt et strategisk valg om at alle utskilte hytter/tomter skulle ha adkomst via Ormvika/Kruksdalen, og at Bamble kommune tidligere har sluttet seg til dette.

Stiftelsen pålegges imidlertid i kommunestyrets vedtak å igangsette et planarbeid med sikte på å fremme forslag til gode møteplasser i Ormvika/Kruksdalen, samt å utarbeide en løsning som gir bedre oversikt og siktlinjer i området der Ormvika skiller lag med Kruksdalen.

I vårt høringssvar la vi vekt på den ulempe økt trafikk vil ha for alle de som har hytte langs veien i Ormvika, styret vil i samarbeid med Veilaget OSO og Hytteforeningen i Svia og Odden om nødvendig følge opp saken mht. utbedringer av eksisterende vei i Ormvika. Når utbyggingen vil skje er ukjent for oss, men vi har hørt at oppstart av arbeidet med veien allerede kan skje til vinteren.

Forslag til vedtak: Orienteringssaker tas til orientering.

Vedtak:

5. Økonomi

«Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i det foreliggende årsregnskapet»

Skien, den 22.06.2021

Ivar Sørensen

Revisor

  1. Regnskap 2020-21

Se vedlegg bakerst

b. Budsjett 2021-22

Se vedlegg bakerst

Forslag til vedtak: Regnskap, budsjett og oversikt over regninger tas til orientering

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag fra styret og medlemmene:

  1. Fastsettelse av årskontingent i RHBP for 2022 NOK 500,-.

b. Valg av styre

Leder:                     Odd-Arne Lorentsen     til 2022

Nestleder:               Marie Brekke Karlsen.  til 2022

Sekretær:                Tone Staxrud               til 2022

Kasserer:                 Bjørn Bjørnstad           til 2023

Styremedlem:          Per Arne Lier Olsen      til 2022

Styremedlem:          Anthony Bergersen       til 2022

Styremedlem:          Morten Myrland            til 2022

Vara bryggekontakt: Stig Myrland                 til 2023

Revisor:                    Ivar Sørensen                   til 2022

Vararevisor:              Morten Wien                  til 2022

 Internettløsning

Redaktørstillingen blir erstattet med internettansvarlig, som blir Viktor Myrland som vedlikeholder vår nye internettside.

Styret ble vedtatt ved akklamasjon.

Saker fra medlemmene

Sak 1

«Saken gjelder utløsning av festekontrakt. Det er etter det vi har forstått mange som i løpet av neste år vil ønske å utløse muligheten for å kjøpe ut tomten med x25 festeavgiften da de har evigvarende festekontrakter. Det er et krav om at man sier ifra minimum 1 år før festeavtalen skal reguleres på nytt. Dette gjelder også de som har tidsbestemte festekontrakter.

I denne forbindelse hadde vært fint å få faglig input ift hva man kan gjøre om grunneier sier at dette «ikke er mulig, påberoper seg landbruksunntak osv.)? Hvordan går man frem om grunneier sier nei, selv om man har retten på sin side?»

Sak 2

«Jeg (og jeg tror flere med meg) lurer på hvordan vi skal forholde oss til kjøp av tomtene. Jeg vet grunneier har solgt noen eiendommer til 300′, men samtidig er hovedregelen slik jeg har skjønt det at pris ved kjøp er lik 25x årlig leie. Jeg lurer da på om jeg skal spørre grunneier om hva han vil selge for eller kreve kjøp til 25x grunnleie. Jeg vet ikke nok om han grunnlag for å kreve mer eller mine rettigheter mht kjøp. Jeg har oppfattet at dette kan avgjøres av om grunneiers eiendom er definert som er skog- eller landbruksområde, men skal vi ikke klare å få klarlagt dette?»

Begge sakene ble kommentert.
Hovedbudskapet er at kjøp av festetomter er en sak som gjelder hver enkelt hytteeier og grunneier. Festekontraktene varierer, og det er vanskelig å gi generelle råd utover at ønske om kjøp må fremlegges grunneier skriftlig minst et år før overtakelse (hvert tiende år fra året kontrakten ble inngått første gang). Dersom grunneier påberoper seg Landbruksunntaket, vil man måtte gå rettens vei for å få dette vurdert, og det må da gjøres for hver av grunneierne.

Det nye styret vil i høst vurdere om man skal forfølge noen saker rettslig dersom grunneier(e) påberoper seg Landbruksunntaket siden dette vil skape presedens for alle de andre som har festetomt eid av samme grunneier.

7. Eventuelt

Det kom inn en sak på tampen fra en av medlemmene om at veistandarden enkelte steder nå er svært dårlig, og en oppfordring om en konkret asfaltering av et område ble fremlagt.  Styret ønsker å få veilaget på plass (se egen sak) før enkelttiltak blir foretatt. Skulle imidlertid det være akutte behov for utbedringer av for eksempel humper og utrasinger, oppfordres medlemmene som er berørt og samles og gjøre tiltak. Foreningen stiller økonomiske midler til rådighet for innkjøp av egnet fyllmasse dersom grunneier ikke vil bidra.

Stein H.Strømseng og Rune Nakken ble takket av med en fin bukett blomster for sitt arbeide i styret.

Møtet hevet 11:30.

Legg igjen en kommentar