Oppdaterte vedtekter for flytebrygga

Vedtekter for flytebrygge tilhørende Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening
Vedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014, Oppdatert av RHBF sin
generalforsamling 09.07-2022


Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
§ 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av området blir minst mulig skadelidende av flytebrygga og dennes bruk.

§ 2 Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening (RHBF) er eier av flytebrygga.

§ 3 Medlemskontingent til Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening og avgift for båtplass samt andre
avgifter skal være betalt før 1 mai (så sant faktura kommer senest 14 dg før dette). Et medlem som unnlater å betale sitt utestående etter at standard betalingsrutiner er gjennomført, kan av styret sies opp som medlem med hjemmel i vedtekter § 3. Vedkommende mister da sin båtplass og alle øvrige rettigheter i laget. Utestående avgift trekkes fra nytt medlem sitt innskudd før resterende utbetales oppsagt medlem etter salg av plassen.
Alle medlemmer skal oversende oppdatert info om bosted/mailadresse/telefon til styret dersom det er
endringer. Dette letter styrets arbeid ved utsendelse av informasjon.

§ 4 Kun medlemmer av Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening kan eie (heretter kaldt andelseier) og/eller
leie båtplass på flytebrygga. Hver båtplass representerer en eierandel og har en stemme. Anlegget har i
dag 45* stk båtplasser (Gamle plass 1 har fått redusert bredde og disponeres av bryggekomitéen).
Medlemmer kan kun eie 1 stk båtplass.

*44 dersom plass 2 kjøpes av brygga.

§ 5 Kostnader tilknyttet flytebrygga skal følge prinsippet om at andelseier må dekke all økonomisk risiko og alle kostnader tilknyttet brygga.

§ 6 I den grad det er forsvarlig, skal økonomiske skader tilknyttet brygga begrenses gjennom forsikring.

§ 7 Styret i Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening bestemmer årlig avgift for den enkelte båtplass. Avgiften skal være basert på en sunn egenkapital som dekker alle løpende utgifter, noe uforutsette utgifter og egenandel tilknyttet forsikring.

Styret i Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening bestemmer årlig kompensasjon til Bryggesjef /
Bryggekomitè.

§ 8 Regnskapet for båtforeningen skal vise faktiske inntekter, utgifter og egenkapital tilknyttet flytebrygga. Regnskapet skal fremlegges på Rognsfjorden Hytte- og Båteierforenings generalforsamling hvert år. Båtforeningen skal disponere egen konto.

§ 9 Dersom en andelseier av en eller annen grunn ikke kommer til å disponere båtplassen en hel sesong,
er andelseieren forpliktet til innen 1. juni å informere brygge sjefen om ledig båtplass, samt og selv sette
opp oppslag om dette på oppslagstavlen ved flytebrygga. Hver båtplass kan fremleies for maksimalt en
sesong av gangen. De som står på venteliste skal spørres først ved fremleie. Det tillates ikke at en plass
ikke er i bruk. En plass skal enten være belagt med eierens båt eller fremleiet til de på venteliste.

§ 10 Ved framleie skal midlertidig leietager kun betale faktiske avgift for året.

§ 11 Ved salg av hytte kan båtplassen om ønskes følge hyttesalget. Det skal av andelseier orientere
foreningen om dette. Selges ikke båtplassen med hytta, skal båtplassen gå tilbake til foreningen.
Foreningen formidler kun båtplassen videre til ny andelseier hvis det er medlemmer på venteliste som vil
overta og kjøpe båtplassen. Foreningen forplikter seg ikke å løse inn båtplassen.

§11.1 Ved ledig plass skal denne først lyses ut til de som har båtplass på bryggen.
Dette gir mulighet til «oppgradering» for eksisterende andelseiere.
Ledig båtplass går til ny andelseier etter ansiennitet på venteliste.
Selger er selv ansvarlig å meddele dette til foreningen. Bryggesjef / Bryggekomitè skal føre venteliste over medlemmer som ønsker båtplass. Personer på ventelista må være medlem Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening. Ved overdragelse av hytte innen familien, overtar imidlertid ny eier plassen på ventelista.

§ 12 Ved overdragelse skal ny andelseier betale det samme faktiske beløp som gammel andelseier betalte
for båtplassen med justering i henhold til endringer i gjeldende konsumpris indeks (KPI).
Følgende nye verdier pr båtplass størrelse ble vedtatt å gjelde fra 1.1.07:

Små plasser (Unntatt 7, 9 og 11) 20 000 kr
Plass 7, 9 og 11 25 000 kr
Mellom store plasser 30 000 kr
Store plasser 40 000 kr

§ 13 Bryggesjefen / Bryggekomitèen beslutter løpende vedlikehold. Styret beslutter større
vedlikeholdsbehov. Andelseier beslutter større utskiftninger gjennom godkjenning av budsjettet på årsmøtet.

§ 14 Båtplasser kan byttes ved gjensidige avtale mellom to andelseiere. Slike avtaler skal meddeles og registreres av styret. Det er andelseiernes ansvar å gi styret beskjed om slike avtaler før de settes i verk.

§ 15 Dugnad holdes hver vår / høst etter innkalling fra bryggesjefen / bryggekomitè. Medlemmer innkalles til 1 av dugnadene årlig (fordeles på partall / oddetall). Det holdes registrering av fremmøte og gebyr pålydende kr: 750,- faktureres ved manglende fremmøte per dugnad. Bryggesjefen har mulighet til å regulere gebyret.

Kapittel 2. Båtplassen og krav til fortøyning.
§ 16 Båtplass nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og 12 er forbeholdt båter med maksimal lengde 16 fot
(Lenght of hull 4,9m).
Båtplass nr 7, 9 og 11 er forbeholdt båter med maksimal lengde 18 fot
(Lenght of hull 5,5m).
Båtplass f.o.m. nr 13 t.o.m. nr 36 er forbeholdt båter med maksimal lengde 20 fot
(Lenght of hull 6,1m)
Båtplass f.o.m. Nr 37 t.o.m. nr 46 er forbeholdt båter med maksimal lengde 25 fot
(Length of hull 7,7m)

*Dersom plass 2 kjøpes av brygga og deles opp som øket bredde på plass 4, 6, 8, 10 og 12 vil disse
plassene kunne benyttes opp til 18 fots båtstørrelse.

Lenght of hull (båt lengde), se registreringskort.

§ 17 Det er ikke anledning til å fortøye større båt enn det båtplassen er beregnet for.
Dette gjelder også båter med unormal tyngde og bredde.
Bryggesjefen avgjør om andelseierens båt er uegnet for båtplassen.

§ 18 Hver andelseier er ansvarlig for å holde fortøyninger i god stand, slik at skader ikke oppstår på bryggeanlegget og andre båter.

Båten skal fortøyes med 4 stramme fortøyninger (ett i hvert hjørne av båtplassen).
Samtlige båter skal i tillegg fortøyes med 2 spring (Feste midt på uteliggeren).
Båter inntil 16 for skal fortøyes med minimum 12 mm tau (14 mm på utsiden).
Båter større enn 16 for skal fortøyes med minimum 14 mm tau.
Alle fortøyninger skal bestå av tau med minimum Nylon kvalitet (ikke billige Polypropylen tau), gummi strekkavlaster med kause (metal) og solid låst metal sjakkel i hvert bryggefeste.
Dersom det monteres kjetting for låsing av båt, skal kjetting være lengre enn fortøyningene, slik at kjettingen ikke er en del av fortøyningen.

§ 19 Andelseier er forpliktet til jevnlig å ha oppsyn med båten. Skader som oppstår på bryggen grunnet
dårlig fortøyning eller mangel på tilsyn dekkes av andelseier.

§ 20 Brygga og båtplassen er tilgjengelig for bruk i tidsrommet ca: 01/05 t.o.m. 15/09.

Kapittel 3 Bruk av flytebrygga og ferdsel i bryggas nærområde (50m)
§ 21 Det er ikke tillatt å renske fisk og lignende eller fiskeredskap i tilknytning til flytebrygga eller i flytebryggas nærområde. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å holde brygga ren og i forsvarlig orden.
Oppdagede skader meldes til brygge sjefen.

§ 22 Der er ikke tillatt med vannskikjøring eller annen form for støyende vannsport fra flytebrygga eller i dens nærområde.

§ 23 Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner/vedlikehold av båt/motor ved brygga som kan medføre større forurensninger av sjøen.

§ 24 Det er ikke tillatt å la båtmotoren gå unødig på tomgang.

§ 25 Der er ikke tillatt å bruke musikkanlegg på høy styrke.

§ 26 Det skal utvises stor forsiktighet og kjøres med svært lav hastighet innenfor flytebryggas nærområde.

§ 27 Andelseier er forpliktet til å rette seg etter disse vedtektene samt vedtak fattet av generalforsamlingen og styret.

§ 28 Det er ikke tillat å fortøye båter på enden av flytebrygge. Det vil gi unødvendig belastning på den ytre delen av bryggen.

Legg igjen en kommentar