Protokoll fra generalforsamling 2022

Protokollen fra generalforsamlingen som ble avhold 9. juli er nå underskrevet og ligger vedlagt.

Generalforsamling/årsmøte RHBF i Langesund Kino
09.07.22 kl. 10:00
Dagsorden:
1 .Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden

 1. Årsberetning med særlig fokus på
  •Nye medlemmer av Foreningen
  • Hjemmeside
  • Status nytt vei lag
  • Internett
  •Bryggegruppa ^
  • Badetrapper på Varpet
  • Campingplassens utbyggingsplaner
 2. Gjennomgang av regnskap og godkjenning
  •Fremlegging av regnskap
  • Fastsettelse av årskontingent
  • Godkjenning av regnskapet og budsjett
 3. Bryggegruppa – revidering av vedtekter (Havneloven)
  5.Innkomne saker fra styret, medlemmer og grunneier
  •Redaktør blir Web-ansvarlig – 2000 NOK/år
  •Asfaltering av veistubb på Rogntranda
  • Grunneiers rett til å kreve Landbruksunntaket
  • Opprettelse av lekeplass/ballbinge
  å.Orienteringssaker
  • Kanostativ
  • Lademuligheter
  • Utvidelse av parkeringsplasser – Berthelsen
  • Nytt fra Jordskifteretten (Opprettelse av veilag)
 4. Muligheter for å kommentere og stille spørsmål
 5. Valg
 6. Eventuelt (evt. nye saker innkommet under årsmøte)
 7. Pause (kort)
 8. Årsmøte RVA
 9. Konstituering av årsmøtet
  a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
  Vedtak: Godkjent mot 1 stemme,
  b. Valg av møteleder og referent
  Forslag til vedtak:
  Følgende velges som møteleder:
  Odd-Ame Lorentsen og Marie Brekke Karlsen

Tone Staxrud velges som referent.
Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
c. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Følgende velges for å underskrive protokollen: Stein Hugne Strømseng og Toril Marlene Staxrud.
Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
d. Antall tilstedeværende med stemmerett
Antall fremmøtte: 53

 1. Årsberetning
  Styret i RHBF registrerer at det har vært en del eierskifter i løpet av det siste året. Det er gledelig å
  se at mange henvender seg til Foreningen og vil melde seg inn. Vi håper alle blir fornøyde både
  med ny hytte og medlemskapet.
  I fjor ble det opprettet en egen hjemmeside for foreningen på www.rognsfjorden.no. Her ligger det
  nå masse informasjon som er relevant for medlemmene og hytteområdet. Vi opplever likevel at folk
  fortsatt er mest aktive på Facebooksiden «Vi som Har Hytte På Rognstrand Og Ormvika». Disse to
  tilbudene er ment å komplementere hverandre, men det oppmuntres likevel å bruke vår hjemmeside
  mer og gi tips og innspill til hva som kan legges ut her. Her ligger både gamle Rogneblad,
  årsberetninger, bilder og faktaopplysninger osv.
  Viktor Myrland er vår intemettansvarlig.
  Styret har flere ganger vært i kontakt med Jordskifteretten det siste året og etterlyst fremgang.
  Saksbehandleren Lars Lobben ( ny fra høsten 2021) opplyste i forrige uke at de jobber med saken,
  men kan ikke si når de blir ferdige.
  Det er nå snart 3 år siden Jordskifteretten ble kontaktet. Det er med andre ord svært lite nytt å
  meddele om saken.
  Det har blitt tatt initiativ fra enkelte medlemmer om asfaltering av enkeltområder, som i og for seg
  er prisverdige initiativ for å bedre veistandarden. Det er imidlertid Styrets innstilling at vi ikke kan
  si ja til enkeltinitiativ før Veilaget er på plass, og at en mer helhetlig vurdering av behov og
  prioriteringer vil kunne gi en mer optimal totalløsning og forhåpentlig lavere pris. Det er
  oppmuntrende å høre at grunneier Lønnberg er positiv til utbedringer av eksisterende veier.
  Brøyting ble ordnet for vinteren 21/22 av Styret, men en mer permanent løsning må utarbeides når
  Veilaget er på plass.
  Ordningen for brøytefirmaets praksis for deponering av snø og grus må også utbedres, og Styret
  beklager at enkelte fikk sine parkeringsplasser fylt på senvinteren.
  Homenet har begynt å legge ut fibemett i området. Det har stort sett gått veldig bra, men enkelte
  medlemmer har vært interessert i å få fiberen nedgravd i stedet for i luftstrekk. Grunneier Lønnberg
  har i utgangspunktet ønsket minst mulig nedgraving for å unngå å miste oversikten for hvor han
  senere kan – og ikke kan – grave, noe Styret har forståelse for. Det oppfordres uansett å snakke med
  Homenet og grunneiere om praktiske løsninger som passer for alle berørte parter – inkludert naboer.

Homenet har ikke anledning til å stille på årsmøtet for orientering, men Styret håper å kunne legge
frem litt mer informasjon om fremdriftsplanene til Homenet (se vedlegg 1).
Driftingen av brygga har i vår gått som planlagt. Størstedelen av kostnadene til brygga er fortsatt
knyttet til vinterlagringen og forsikringer. Bryggegruppa ønsker å rydde opp i vedtektene for
Brygga, og vil legge frem noen forslag på årsmøtet (egen sak).


Bryggegruppa – revidering av Havneloven (vedtekter)
Bryggegmppas leder Stig Myrland har sett behov for en opprydning og presisering av bryggas
vedtekter (kalt «Havneloven»), og har utarbeidet et forslag (egen sak på årsmøtet). Det poengteres
at disse vedtektene bare berører de som har båtplass ved brygga.
Det ble i fjor tatt et initiativ til å få byttet ut 2 badetrapper. Mange har nok følt at det tok lang tid å
få dem på plass, men det har tatt tid å fremskaffe og tilpasse trappene for leverandørene samt å få på
plass en avtale med grunneier Lønnberg. Styret håper nå at alle er fornøyde med sluttresultatet.
På årsmøtet i 2021 var det viet oppmerksomhet til campingplassens utbyggingsplaner. Det har vært
sparsomt med opplysninger siden da, men det synes som om saken har stoppet litt opp mulig
grunnet faren for ras i området. Nasjonalt sett er det nemlig nå mer oppmerksomhet og strengere
krav til rasutsatte områder. Det poengteres uansett at det ikke er noen økt rasfare i området rundt
Campingplassen som er årsaken.
Forslag til vedtak:
Årsberetning tas til orientering
Vedtak:
Årsberetning tatt til orientering.

 1. Økonomi
  Regnskapet er gjennomgått av revisor Ivar Sørensen og godkjent. Revisors tilsagn og kommentarer
  er lagt i vedlegg 2.

  Forenklet regnskap 2021
  Se vedlegg 3.

  Budsjett 2022 Hytteforeningen
  Se vedlegg 4.

  Fastsettelse av årskontingent i RHBF for 2023
  Ut fra en samlet vurdering av fjorårets kostnader oppfordres det til å øke årskontingenten med 50
  kroner til en samlet sum på 550 kroner per år grunnet økte driftskostnader til brøyting og fremtidig
  utbedring av veinettet.

  Budsjett 2022 Brygga
  Budsjettet for 2022 ligger i egen kolonne i årsregnskapet.
  Se vedlegg 3.

Forslag til vedtak
Regnskap, budsjett og oversikt over regninger tas til orientering.

Vedtak
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

 1. Bryggegruppa
  Bryggekomitee 2021: Tor Inge Dale, Geir Møller, Rune Nakken, Bemt Albrigtsen, Stig Myrland og
  Håkon Eide (Bryggesjef)

  •Sommeren 2021 gikk greit i forhold til vindvær, båter og brygge.

  •Brygga ble liggende lenge utover høsten fordi Espen Saastad som skulle hjelpe oss ikke hadde tid
  til oss før ut i oktober. Vi hasteinnkalte til dugnad og fikk løftet utriggeme opp på brygga. Kort
  etter ble brygga fraktet inn i Kastebukta ved Asdalstrand til vinteropplag.

  •I mars 2022 solgte Espen Saastad alt sitt maritime utstyr og vi måtte finne en ny entreprenør som
  kunne hjelpe oss. Vi fikk kontakt med Vestfold og Telemark Sjøservice som holder til i
  Langesund. De har båt, mannskap og det som trengs for å gjære jobben for oss. De kom med
  brygga rett etter påske. De hadde også med 120 meter kjetting og byttet ut mye av kjettingen på
  innsiden av brygga, og en av kjettingene ut til skjæret. Lørdag 30.4. hadde vi dugnad med å
  legge ut utriggere.

  •Takk til alle som har bidratt med dugnadsarbeid og vedlikehold av brygga i 2021 og 2022.

  Revidering av Havneloven (vedtekter)
  Bryggegruppas leder Stig Myrland har sett behov for en opprydning og presisering av bryggas
  vedtekter (kalt «Havneloven»), og har utarbeidet et forslag (se vedlegg 6) som han vil legge frem på
  årsmøtet. Det poengteres at disse vedtektene bare berører de som har båtplass ved brygga.

  Forslag til vedtak:
  Revidering av Havneloven tas til orientering.

  Vedtak
  Endring av Havneloven utsettes til neste år. Vedtektsendring godkjent med korreksjon av navnet
  som skal være Rognsfjordens Hytte og Båteierforening. Ny §7 utsettes da endring må stemmes over
  på neste årsmøte.
 2. Innkomne forslag fra Styret og medlemmene
  • Redaktør blir web-ansvarlig.
  Det ble i tjor vedtatt å erstatte Rognebladet med et mer moderne format på nett. Det er både enklere å lage, og vil dermed kunne inneholde mer informasjon og kunne oppdateres fortløpende. Som en konsekvens av denne beslutningen, mener styret at det ikke lengre er behov for en «redaktør» som styreverv. Det foreslås derimot at dette vervet blir gjort om til å være «Web-ansvarlig» hvor oppgaven er å drifte og legge ut nye saker på Foreningens hjemmeside.

  • Asfaltering av veistubb Rognstranda
  Et av våre medlemmer (Thormod Løberg) har selv tatt initiativ til innhenting av et pristilbud (se
  vedlegg 7) for asfaltering av et spesielt utsatt område i Varpet i svingen og bakken forbi hytte Cl 17.
  Styret synes det er prisverdig at medlemmer tar slike initiativ. Spørsmålet er om årsmøte mener det
  er riktig å bruke 46.750 kroner for asfaltering for dette området nå, eller om vi bør overlate det til
  det nye Veilaget å vurdere dette tilbudet i en større sammenheng for hele området.

Det ble klappet inn å utsette asfaltering til det nye Veilaget er etablert.

• Forslag om en avklaring rundt grunneiers rett til å kreve Landbruksunntaket.
Flere av våre medlemmer ønsker å benytte seg av retten til å løse ut sine festetomter, som man har
anledning til å be om hvert tiende år etter den opprinnelige kontrakten ble etablert. For mange
hytteeiere kommer det anledning å be om dette i de nærmeste årene. Praksis har så langt vært hos
grunneier Arne Thunes å nekte salg, og vise til Landbruksunntaket. Fram til nå har ingen gått videre
med å få etterprøvd om det er grunnlag for kunne nekte salg, og forslaget fra et av våre medlemmer
(Rune Skree) er at Foreningen stiller seg finansielt bak en (eller flere) av medlemmene som ønsker
å ta saken til retten. Dersom det ikke er grunnlag for å kreve Landbruksunntaket, vil det få
presedens for andre som også ønsker å kjøpe ut festetomter. Det vil dermed på årsmøtet bli lagt
frem et forslag om å ta stilling til om det nye Styret får mandat til å stille (noe av) Foreningen
midler til disposisjon for å fremme en slik sak i retten for å etterprøve om Landbruksunntaket kan
benyttes. Til orientering for nye medlemmer kan det opplyses om at grunneier Lønnberg har solgt
flere tomter de siste årene.

Styret ble gitt fullmakt til å fremme en slik sak for retten til å etterprøve om
Landbruksunntaket kan benyttes.

• Opprettelse av lekeplass/ballbinge for Foreningens medlemmer
Per i dag har ikke hytteeierne noe lekeplass/ballbinge-tilbud i nærområdet. Noen har derimot
benyttet seg av Campingplassens fasiliteter. Eier av campingplassen, gmnneier Lønnberg, opplyser
imidlertid at disse fritidsmulighetene er tiltenkt campingplassens kunder og heller ikke er
dimensjonert for flere. Dette er noe hytteeierne må respektere. Lønnberg foreslår imidlertid at
Foreningen kan få leie et dedikert område hvor det kan settes opp egne fritidsordninger. Det som
må besluttes på årsmøtet er dermed om det nye Styret skal få et mandat til å utrede forslag til
løsninger og budsjett for å sette opp en dedikert lekeplass/ballbinge for Foreningens medlemmer.
For ordens skyld påpekes det at en eventuell beslutning om gjennomføring vil bli tatt opp som sak
på et påfølgende årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.
Det kom et forslag på årsmøtet om Styret skal ta kontakt med Norsk Tipping for å opprette
grasrotandel så det kan benyttes for aktivering av bam og ungdom.

6 Orienteringssaker
-Fellesstativ for kanoer og kajakker
– Ladepunkter foe El-biler
– Utvidelse av parkering – Berthelsen
-Nytt fra Jordskifteretten (Veilag)

• Det kom inn et forslag fra et av våre medlemmer i høst om å få satt opp stativ for å samle kanoer
og kajakker på noen få steder i stedet for å ha dem spredt på svabergene og ved husvegger. Styret
syntes forslaget var positivt, men det viste seg å være krevende å få til. På den ene siden ble det av
kommunen poengtert at det er strenge allmene regler for hva som er lov å sette opp innenfor 100-
meters sonen. I tillegg må det innhentes både tillatelse fra grunneiere og berørte hytteeiere om
plassering. Drift, vedlikehold og vinterlagring viste seg også å bli et tema. Styret konkluderte med
at dette forslaget ble for krevende å få gjennomført, men oppfordrer likevel ildsjeler som ønsker å få
på plass slike løsninger for seg og sine naboer å ta saken videre.

• Flere medlemmer har tatt opp at de ønsker at Styret skal se på muligheter for å sette opp
ladepunkter for elbiler. Styret mener det rent praktisk vil være for krevende å få satt opp ladepunkter til alle parkeringsplasser, men vil oppfordre det nye Veilaget – når det er på plass – å se
på muligheten for å sette opp noen felles ladepunkter. Sittende styret har også gjort en henvendelse
til kommunen for å utrede mulighetene.

• Grunneier Berthelsen jobber med kommunen for å få laget ekstra parkeringsplasser i området bak
Thunes sin eiendom. Det vil gi muligheter for å få flere parkeringsplasser og/eller alternative
parkeringsløsninger. Styret ser positivt på dette tiltaket.

• Den nye saksbehandleren i Jordskifteretten for veisaken Søndre Sogn heter Lars Lobben. Etter
flere henvendelser til Jordskifteretten, fikk Styret følgende svar:
Disse svarene legges vedlagt (vedlegg 8).
Forslag til vedtak: Innkomne forslag fra styret og medlemmene og Orienteringssaker tas til orientering.
Vedtak: Tatt til orientering.

 1. Muligheter for å kommentere og stille spørsmål
  Dette ble tatt underveis til de gjeldende punktene.
 2. Valg
  I år er følgende verv på valg:
  Leder for 1 år
  Nestleder for 2 år
  Sekretær for 2 år
  Styremedlem for 2 år
  Revisor .
  Valgkomiteen, som består av Stein Hugne Strømaarog Rune Nakken, opplyser at det har vært
  krevende å finne noen å stille til noen av styrevervene, og har i skrivende stund ikke lyktes å
  komme opp med forslag til kandidater for alle plassene.
  De jobber frem mot årsmøtet med å komplementere kandidatlista. Sittende styre oppfordrer alle til å
  vurdere å ta en periode. Nettmøter over Teams/Zoom har vist seg å fungere utmerket for
  styremøtene, og det bør dermed ikke være noe problem for medlemmer som ikke bor i nærheten av
  Rognsfj orden å kunne være med i Styret.
  Det nye styret blir:
  Formann. NN.* Til 2023
  Nestformann. Knut Haugen. Til 2024
  Sekretær. Øyvind Fredriksen Til 2024
  Kasserer Bjørn Bjømstad Til 2023
  Styremedlem Morten Myrland Til 2023
  Styremedlem Per-Ame Lier Olsen Til 2023
  Styremedlem. Bjørn Sannesmoen. Til 2024
  Vara byggekomite Stig Myrland Til 2023
  Revisor. Morten Wien Til 2024
  Vara revisor. Kai Johnsen. Til 2023

  * Odd-Arne Lorentsen fungerer som leder til kandidat NN bestemmer seg høsten 2022 og om vedkommende trekker seg fortsetter han til neste år.

  Det nye styret ble vedtatt ved akklamasjon.

Eventuelt:
nye saker innkommet under årsmøtet.

Dersom det kommer opp nye saker og momenter som trengs å diskuteres mer under selve møtet, vil
det bli satt av litt tid til dette. Det opplyses imidlertid at slike nye saker ikke kan stemmes over på
dette årsmøtet, men behandles videre av det nye Styret.

Marie Brekke Karlsen, Anthony Bergersen og Tone Staxrud ble takket av med en fin bukett blomster for sitt arbeide i styret.

Håkon Eide fikk også overrakt blomster.

Odd-Ame Lorentsen fikk overrakt blomster for nok en periode som styrets leder.

Møtet hevet: 12:15.

Legg igjen en kommentar