Informasjon om Jordskifterettens kjennelse

Følgende informasjon er tidligere sendt alle medlemmer i RHBF via e-post:

Til alle medlemmer i RHBF

Vi er mange som har ventet lenge på avgjørelsen i veilagssaken, det er over fire år siden styret startet prosessen. Styret er glad for at det nå endelig foreligger en kjennelse i saken. Denne er gjort kjent i brev datert 23/1 til alle involverte parter. Styret i RHBF har behandlet saken i møte 8/2.

Jordskifteretten har utarbeidet et sett med vedtekter for veilaget. RHBF og mange enkeltpersoner har i løpet av prosessen deltatt med innspill. Uten vår og medlemmers innvirkning hadde ikke resultatet blitt slik det foreligger nå. Flere vil sikkert hevde at enkelte punkter ikke burde ha blitt slik det er formulert og at noen momenter burde vært med mens andre burde vært utelatt. Styret vurderer det slik at vedtektene som nå foreligger er et bra utgangspunkt for formell oppstart og konstituering av veilaget. § 17 åpner for muligheter for vedtektsendringer; i dette ligger det muligheter til å forme og skreddersy veilaget slik medlemmene ønsker det.

Hytteeierforeningen er ikke en formell juridisk part i saken, det er fire av våre medlemmer som stilte sin forsikring tilgjengelig slik at vi kunne engasjere advokat. En stor takk til dere! Derfor er det ikke styret direkte som eventuelt kan anke saken, det er de fire nevnte medlemmene som kan gjøre samt alle andre hytteeiere som er part i saken (og selvfølgelig grunneierne). Styret fraråder å gjøre det. Prosessen har kostet foreningen en del økonomiske midler, dette er penger som er tatt fra fondet som ble opprettet for noen år siden for å bistå medlemmer i saker som er av stor felles betydning. En anke til lagmannsretten vil kunne pådra den som anker ukjent store økonomiske forpliktelser.

Videre framdrift: Vi må avvente en rettskraftig kjennelse/dom. Når det foreligger, vet vi ikke. Men forhåpentligvis vil dette være avklart i god til før sommeren slik at Rognstranda Veilag kan opprettes i forbindelse med avviklingen av årsmøtet i RHBF i juli måned. Dette vil styret arbeide videre med. Allerede nå vil vi oppfordre medlemmer som er interessert i å melde seg som kandidater til styret i Veglaget til å ta kontakt med Styret RHBF. Veglag styrets sammensetning og arbeidsoppgaver framgår av vedtektene.

Styret ønsker å rette en stor takk til de fire  medlemmene som stilte sin forsikring tilgjengelig og videre til tidligere styremedlemmer og spesielt tidligere leder Odd-Arne Lorentsen for stor og god innsats i denne saken!

Vi vil informere om det videre arbeidet fortløpende. Følg med på vår nettside www.rognsfjorden.no for informasjon. Vi oppfordrer alle til å sjekke denne siden jevnlig!

Mvh.

Styret RHBF
v/Inger-Susanne Bømark-Lunde, leder

————

Legg igjen en kommentar